Επιμόρφωση καθηγητών

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία του στην εκμάθηση, τη διδασκαλία, τη διατήρηση και τη διάδοση της ρωσικής τόσο ως μητρικής όσο και ως ξένης γλώσσας έχει επεξεργαστεί και προτείνει για τη διδασκαλία/εκμάθησή της μια σειρά από επικουρικά εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης φιλολόγων και καθηγητών ρωσικής γλώσσας.

Διαδικασία και μεθοδολογία διεξαγωγής της εξέτασης για την πιστοποίηση της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στο Στοιχειώδες Επίπεδο, στο Βασικό Επίπεδο, στο Πρώτο Επίπεδο, στο Δεύτερο Επίπεδο (αξιολόγηση), εξετάσεις για την απόκτηση της ιθαγένειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μεθοδολογία διεξαγωγής της εξέτασης που απευθύνεται σε μετανάστες, με στόχο την εξακρίβωση της αφομοίωσης από αυτούς της ρωσικής γλώσσας καθώς και τη διαπίστωση των γνώσεών τους γύρω από την ιστορία της Ρωσίας και  τις  βασικές αρχές της νομοθεσίας της.

Διαδικασία και μεθοδολογία διεξαγωγής της εξέτασης για την πιστοποίηση της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στο Δεύτερο Επίπεδο, στο Τρίτο Επίπεδο και στο Τέταρτο Επίπεδο, εξετάσεις για την απόκτηση της ιθαγένειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μεθοδολογία διεξαγωγής της εξέτασης που απευθύνεται σε μετανάστες, με στόχο την εξακρίβωση της αφομοίωσης από αυτούς της ρωσικής γλώσσας καθώς και τη διαπίστωση των γνώσεών τους γύρω από την ιστορία της Ρωσίας και  τις  βασικές αρχές της νομοθεσίας της.

Επικουρικό πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης «Η μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας: παραδοσιακές μέθοδοι και καινοτομίες». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές της ρωσικής ως ξένης γλώσσας που επιθυμούν την περαιτέρω επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Επικουρικό πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης: «Το κείμενο: Εργαλείο της γλώσσας, του λόγου και της προσανατολισμένης στην ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών εκμάθησης της ρωσικής ως μητρικής αλλά και ως ξένης γλώσσας». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές ρωσικής γλώσσας, σε όσους ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα γύρω από αυτή, σε κατόχους τίτλων διδακτορικών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς επίσης και σε κάθε ενδιαφερόμενο για ζητήματα που αφορούν την ανάλυση – μελέτη του κειμένου στην εκπαιδευτική διαδικασία και την προσανατολισμένη στην ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας.

Επικουρικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, απευθυνόμενο σε καθηγητές της ρωσικής ως ξένης αλλά και ως μη γηγενούς γλώσσας.

Αν είστε κάτοχος τίτλου Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας σε αλλοδαπούς (στη Ρωσία ή στο εξωτερικό), προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας».