Εξετάσεις του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης για παιδιά σχολικής ηλικίας

«Η ρωσική γλώσσα στο χώρο της καθημερινής επικοινωνίας» για παιδιά σχολικής ηλικίας καθώς και η «Αξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων» για παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελούν σύγχρονες μορφές εξέτασης που έχουν σχεδιαστεί και διεξάγονται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης και οι οποίες στοχεύουν στην εξακρίβωση και την πιστοποίηση των γνώσεων στη ρωσική γλώσσα στα επίπεδα  А1 – С1 παιδιών Ρώσων ομογενών που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, καθώς επίσης και παιδιών που διδάσκονται τη ρωσική ως ξένη γλώσσα.   

Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και η υλοποίηση των συγκεκριμένων εξετάσεων έχουν ως γνώμονα τις ιδιαιτερότητες του κοινού, στο οποίο αυτές απευθύνονται και αφορούν. Για το λόγο αυτό, τις ασκήσεις που καλείται να φέρει εις πέρας ο εξεταζόμενος, απαρτίζουν θέματα και καταστάσεις επικοινωνίας που είναι χαρακτηριστικές για την παιδική και την εφηβική ηλικία, γεγονός που καθιστά την εξεταστική διαδικασία όχι μόνο σημαντική από άποψη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας αλλά και άκρως ενδιαφέρουσα για τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτή. Δέον, μάλιστα, να σημειωθεί, ότι η συνολική επεξεργασία των εν λόγω εξετάσεων έχει πραγματοποιηθεί στη βάση του συστήματος της κρατικής εξέτασης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτού του τύπου και η συνακόλουθη απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού αποτελούν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο κατά τη διαδικασία εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας από παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας ενώ, παράλληλα, συμβάλλουν στην προετοιμασία τους για τη μετέπειτα συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Ως εκ τούτου, οι εξετάσεις αυτές όχι μόνο δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογηθεί το επίπεδο των γνώσεων του παιδιού στη ρωσική γλώσσα σε καταστάσεις επικοινωνίας που συναντώνται στο πεδίο της δικής του ιδιαίτερης καθημερινότητας, αλλά του δημιουργούν επιπλέον και υγιή ελατήρια για ατομική πρόοδο και περαιτέρω σοβαρή ενασχόληση με τη ρωσική γλώσσα, για την επίτευξη ακόμη πιο αξιόλογων αποτελεσμάτων κατά την εκμάθησή της. Ήδη σήμερα, περισσότερα από 500 παιδιά έχουν εξεταστεί στις γνώσεις τους στη ρωσική γλώσσα με τη βοήθεια του συγκεκριμένου συστήματος εξέτασης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης.

Με την επεξεργασία του υλικού των εξετάσεων είναι επιφορτισμένη η ομάδα των εξειδικευμένων επιστημόνων του αρμοδίου για τις εξετάσεις στη γλώσσα Εξεταστικού Κέντρου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, οι οποίοι στον τομέα που αφορά το συνολικό σχεδιασμό και την κατάρτιση της εξεταστικής διαδικασίας, εργάζονται με μεγάλη επιτυχία από το 1997, συνεπικουρούμενοι από το πολύπειρο επιστημονικό προσωπικό της έδρας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας που στο χώρο της διδασκαλίας της, έχει να επιδείξει περισσότερα από 65 χρόνια εμπειρίας, αριθμεί δε περισσότερους από 100 καθηγητές. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους, το εξεταστικό υλικό περνάει από διαδικασία επανελέγχου, αναθεώρησης και ανανέωσής του στη βάση ανταλλαγής πολύτιμων εμπειριών στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά εποικοδομητικής συνεργασίας με εκπροσώπους εκπαιδευτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ιαπωνία, στην Τσεχία, στη Νορβηγία, στην Τουρκία, στη Φινλανδία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στη Δανία.

Μολονότι οι ηλικίες, για τις οποίες προτείνεται το κάθε εξεταζόμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, ωστόσο παρατίθενται με στόχο να βοηθήσουν το μαθητή και τον επιβλέποντα – διδάσκοντα καθηγητή του στην επιλογή του επιπέδου, το οποίο θα κρίνουν, ότι ανταποκρίνεται στις γνώσεις και τις δυνατότητες του εξεταζόμενου.

ΕπίπεδοΗλικία

Προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης

Αξιολόγηση επικοινωνιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτωνπερίπου 4 – 7 ετών10 λεπτά
А1περίπου 8 – 9 ετών65 λεπτά
А2περίπου 10 – 11 ετών110 λεπτά
В1περίπου 12 – 13 ετών145 λεπτά
В2περίπου 14 – 15 ετών165 λεπτά
С1περίπου 15 – 16 ετών270 λεπτά

Το πιστοποιητικό που χορηγείται κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εξέτασης για παιδιά σχολικής ηλικίας «Η ρωσική γλώσσα στο χώρο της καθημερινής επικοινωνίας» έχει ισχύ για 5 έτη, με εξαίρεση εκείνο του επιπέδου С1, του οποίου η διάρκεια ισχύος είναι απεριόριστη.  Επίσης στο πιστοποιητικό επισυνάπτεται βεβαίωση με τα αποτελέσματα της εξέτασης τόσο στη ρωσική γλώσσα όσο και, κατ’ επιλογήν, στην αγγλική, τη γαλλική, την ιταλική, την ισπανική, την ελληνική, τη γερμανική, την κορεατική, την κινεζική, την ιαπωνική, την τουρκική και την περσική.

Για την απόκτηση των τυποποιημένων τεστ πρακτικής εξάσκησης και προετοιμασίας για την εξέταση «Η ρωσική γλώσσα στο χώρο της καθημερινής επικοινωνίας» που αφορά παιδιά σχολικής ηλικίας και για την εξέταση «Αξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων» που απευθύνεται σε δίγλωσσα παιδιά και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σχετικά με τις εν λόγω εξετάσεις καθώς επίσης και για δήλωση συμμετοχής σε αυτές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο για τις εξετάσεις στη γλώσσα Εξεταστικό Κέντρο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: test.language@spbu.ru ή τηλεφωνικά στον: αριθμό:  8 (812) 325-11-24.

 1. Тест по РКИ для школьников (Разработка Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета)

  Н.А. Дубинина, И.Ю. Ильичёва, Д.В. Птюшкин – Журнал «Русский тест: теория и практика», №6, 2018

 2. Опыт подготовки школьников к ТРКИ 

  Р. М. Доктор, Э. А. Бюхнер, Н. А. Дубинина, И. Ю. Ильичева – Журнал «Русский язык за рубежом. Спецвыпуск «Русистика в Германии», 2017 г.

 3. Коммуникативная значимость графики в аспекте тестирования по русскому языку как иностранному (на примере русской письменной речи греков; уровни А2, В1)

  Н.А. Дубинина, Л.В. Ракитина – Журнал «Русский тест: теория и практика», №5, 2017.

 4. Тестирование по русскому языку как иностранному для школьников уровня С1 и подготовка к ТРКИ-III.

  Н.А. Дубинина – Сборник «От билингвизма к транслингвизму: про и контра». Материалы III международной научно-практической конференции под эгидой МАПРЯЛ. Москва, РУДН, 1 – 2 декабря 2017 года», М., РУДН, 2017).

 5. Подготовка школьников к ТРКИ (субтесты «Письмо» и «Говорение»)

  И.Ю. Ильичева – Сборник «От билингвизма к транслингвизму: про и контра». Материалы III международной научно-практической конференции под эгидой МАПРЯЛ. Москва, РУДН, 1 – 2 декабря 2017 года», М., РУДН, 2017).