Κρατική εξέταση για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας

Οι εξετάσεις στη ρωσική ως ξένη γλώσσα βασίζονται στο ενιαίο σύστημα πιστοποίησης του επιπέδου γνώσης της ως γλώσσας με πρακτική χρησιμότητα στο πεδίο των καθημερινών συναλλαγών και είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι, τους οποίους καλείται αυτή να εξυπηρετήσει με τη χρήση της, καθώς και οι δεξιότητες και οι ικανότητες στη μεταχείριση των διάφορων γλωσσικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση καθορισμένων τακτικών λεκτικής συμπεριφοράς σε βασικές μορφές της επικοινωνίας που διεξάγεται με το λόγο.

Επίπεδα γενικής γνώσης της ρωσικής γλώσσας

Στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της ρωσικής γλώσσας (Α1)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του στοιχειώδους επιπέδου γνώσης της ρωσικής γλώσσας χορηγείται ο αντίστοιχος τίτλος γλωσσομάθειας, ο οποίος πιστοποιεί τη γενική γνώση της ως ξένης γλώσσας στο εν λόγω επίπεδο. Αυτό σημαίνει, ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού έχει κριθεί ικανός να ανταποκρίνεται σε στοιχειώδεις επικοινωνιακές ανάγκες που συναντώνται σε περιορισμένης έκτασης καταστάσεις επικοινωνίας στο πεδίο των καθημερινών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών συναναστροφών και συναλλαγών. Το πιστοποιητικό αυτού του επιπέδου βεβαιώνει την ύπαρξη του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου της ρωσικής ως ξένης γλώσσας σε βαθμό που επιτρέπει την περαιτέρω εκμάθησή της.

Βασικό επίπεδο γνώσης της ρωσικής γλώσσας (Α2) και εκ των τυπικών προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση αλλοδαπού ως πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του βασικού επιπέδου γνώσης της ρωσικής γλώσσας χορηγείται ο αντίστοιχος τίτλος γλωσσομάθειας, ο οποίος πιστοποιεί τη γενική γνώση της ως ξένης γλώσσας στο εν λόγω επίπεδο. Αυτό σημαίνει, ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού έχει κριθεί ικανός να ανταποκρίνεται σε βασικές επικοινωνιακές ανάγκες  που συναντώνται στο πεδίο των καθημερινών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών συναναστροφών και συναλλαγών. Το πιστοποιητικό αυτού του επιπέδου βεβαιώνει την ύπαρξη του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου της ρωσικής ως ξένης γλώσσας σε βαθμό που επιτρέπει την περαιτέρω εκμάθησή της. Η απόκτηση του εν λόγω τίτλου γλωσσομάθειας συμπεριλαμβάνεται στις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση αλλοδαπού ως πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Πιστοποίηση του πρώτου επιπέδου γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας (Εξέταση στη ρωσική ως ξένη γλώσσα Ι / Β1)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του πρώτου επιπέδου γνώσης της ρωσικής γλώσσας χορηγείται ο αντίστοιχος τίτλος γλωσσομάθειας, ο οποίος πιστοποιεί τη γενική γνώση της ως ξένης γλώσσας στο εν λόγω επίπεδο. Αυτό σημαίνει, ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού έχει κριθεί ικανός να ανταποκρίνεται σε βασικές επικοινωνιακές ανάγκες  στο πεδίο των καθημερινών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών συναναστροφών και συναλλαγών. Ο ομιλητής της ρωσικής γλώσσας στο συγκεκριμένο επίπεδο δύναται να υποστηρίζει με τις γνώσεις του καταστάσεις επικοινωνίας που συναντώνται αλλά και απαιτούνται σε συνθήκες του φυσικού γλωσσικού περιβάλλοντος της διδασκόμενης ξένης γλώσσας (π.χ. εργασία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία). Η απόκτηση του τίτλου πιστοποίησης του πρώτου επιπέδου γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας είναι όρος απαραίτητος για την είσοδο αλλοδαπών σπουδαστών σε ρωσικό Α.Ε.Ι. για την πραγματοποίηση σπουδών.

Πιστοποίηση του δευτέρου επιπέδου γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας (Εξέταση στη ρωσική ως ξένη γλώσσα ΙΙ / Β2)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του δευτέρου επιπέδου γνώσης της ρωσικής γλώσσας χορηγείται ο αντίστοιχος τίτλος γλωσσομάθειας, ο οποίος πιστοποιεί τη γενική γνώση της ως ξένης γλώσσας στο εν λόγω επίπεδο. Αυτό σημαίνει, ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού έχει κριθεί ικανός να ανταποκρίνεται σε αρκετά υψηλές επικοινωνιακές ανάγκες σε κάθε τομέα των καθημερινών συναναστροφών και συναλλαγών. Ο ομιλητής της ρωσικής γλώσσας στο συγκεκριμένο επίπεδο δύναται να διεξάγει επαγγελματική δραστηριότητα στη ρωσική γλώσσα σε ειδικότητες που συναντώνται στο χώρο των ανθρωπιστικών επαγγελμάτων, των τεχνικών επαγγελμάτων, των επαγγελμάτων των μηχανικών καθώς και όσων σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες. Η ύπαρξη του τίτλου πιστοποίησης του δευτέρου επιπέδου γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας είναι προαπαιτούμενο για την αποφοίτηση αλλοδαπού σπουδαστή από ρωσικό Α.Ε.Ι. με την απόκτηση του πτυχίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών ή/και των μεταπτυχιακών σπουδών του.

Πιστοποίηση του τρίτου επιπέδου γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας (Εξέταση στη ρωσική ως ξένη γλώσσα ΙΙΙ / C1)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του τρίτου επιπέδου γνώσης της ρωσικής γλώσσας χορηγείται ο αντίστοιχος τίτλος γλωσσομάθειας, ο οποίος πιστοποιεί τη γενική γνώση της ως ξένης γλώσσας στο εν λόγω επίπεδο. Αυτό σημαίνει, ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού έχει κριθεί ικανός να ανταποκρίνεται σε υψηλές επικοινωνιακές ανάγκες σε κάθε τομέα συναναστροφής και συναλλαγών. Ο ομιλητής της ρωσικής γλώσσας στο συγκεκριμένο επίπεδο δύναται να διεξάγει επαγγελματική δραστηριότητα στη ρωσική γλώσσα με την ειδικότητα του φιλολόγου, του μεταφραστή, του αρχισυντάκτη, του δημοσιογράφου, του διπλωμάτη, καθώς επίσης και στο πλαίσιο συλλογικοτήτων, απαρτιζόμενων από φυσικούς ομιλητές της ρωσικής γλώσσας. Για τον αλλοδαπό σπουδαστή που πρόκειται να ολοκληρώσει τις σπουδές του στις ανωτέρω απαριθμούμενες ειδικότητες με την απόκτηση του πτυχίου είτε αποπεράτωσης των προπτυχιακών σπουδών είτε των σπουδών εξειδίκευσης είτε των μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και για την απόκτηση του τίτλου του υποψήφιου διδάκτορα επιστημών, οι οποίες σχετίζονται με τις ειδικότητες αυτές, η ύπαρξη του τίτλου πιστοποίησης του τρίτου επιπέδου γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Πιστοποίηση του τετάρτου επιπέδου γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας (Εξέταση στη ρωσική ως ξένη γλώσσα ΙV / C2)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του τετάρτου επιπέδου γνώσης της ρωσικής γλώσσας χορηγείται ο αντίστοιχος τίτλος γλωσσομάθειας, ο οποίος πιστοποιεί τη γενική γνώση της ως ξένης γλώσσας σε πολύ υψηλό επίπεδο, παραπλήσιο εκείνου ενός φυσικού ομιλητή της. Η ύπαρξη του τίτλου πιστοποίησης του τετάρτου επιπέδου γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας απαιτείται για την απόκτηση από τον αλλοδαπό σπουδαστή του πτυχίου ολοκλήρωσης σπουδών εξειδίκευσης και μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο τη ρωσική φιλολογία, για την απόκτηση του τίτλου του υποψήφιου διδάκτορα φιλολογικών επιστημών και του υποψήφιου διδάκτορα παιδαγωγικών επιστημών καθώς και για τη διεξαγωγή διδακτικής και επιστημονικής-ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της ρωσικής γλώσσας.

0
συνεργαζόμενοι φορείς στο εξωτερικό
0 +
πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σε έναν χρόνο
0 +
εξεταστικές περίοδοι το χρόνο